TRÀMITS ADMINISTRATIUS

ITE, activitats, certificats energètics, cèdula d’habitabilitat

Necessites informació o pressupost sobre algun d'aquests tràmits? CONSULTA'NS
Condicions especials per Administradors de Finques.

︎ Inspeccions tècniques d’edificis d’habitatges (ITE)
︎ Projectes d’Activitats per a Llicències Ambientals
︎ Certificats d’eficiència energètica
︎ Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació
︎ Legalització d’obres
︎ Diagnosi d’edificis

DEMANEU-NOS PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

ITE INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS


Oferim a les comunitats de veïns sessions informatives prèvies per a poder establir la primera presa de contacte i confeccionar un pressupost més ajustat.

Inclou inspecció visual, redacció de l'informe de la inspecció tècnica, qualificació de l'estat de l'edifici i tramitació certificat d'aptitud.

QUÈ ÉS?
La Inspeccció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per un tècnic competent en base a la qual redacta el corresponent Informe sobre l’estat de l’edifici. Aquesta inspecció ve regulada pel Decret 67/2015, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici (DOGC 7/5/2015) que va entrar en vigor el 27 de maig de 2015.

QUIN OBJECTIU TÉ?
L’objectiu principal és fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar a la seva Propietat el coneixement de l’estat en què es troben, així com de les possibilitats de millora, per tal que pugui programar les actuacions i acordar l’aportació dels fons necessaris per a la rehabilitació, conservació i adequació dels habitatges als requeriments que regula la normativa vigent.

QUINS EDIFICIS HAN DE PASSAR UNA ITE?
La Inspecció Tècnica és obligatòria en els supòsits següents.
- Edificis plurifamiliars d’habitatges i determinats habitatges unifamiliars, tots ells de més de 45 anys d’antiguitat. Pel que fa als habitatges unifamiliars estan exempts de la inspecció aquells que tinguin la seva edificació principal separada 1,5 metres o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.
- Edificis o habitatges dels edificis que es vulguin acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
- Quan ho determinin els programes o les ordenances locals.

QUAN S'HA DE PASSAR LA ITE?
S'estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el següent calendari:

Edificis plurifamiliars
A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici compleixi els 45 anys d'antiguitat.

Edificis unifamiliars
Entre 1961 i 1975: Fins al 31.12.2020.
A partir de 1975: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici compleixi els 45 anys d'antiguitat.

︎ INFORMACIÓ GENCAT

PROJECTES D'ACTIVITATS


D’acord amb la legislació de règim local els municipis ostenten la potestat d’intervenir l’activitat dels ciutadans. Aquesta potestat va lligada al deure de l’Administració municipal de vetllar perquè les activitats compleixin els requisits regulats a les normes aplicables a cada tipus d’activitat amb la finalitat de garantir la protecció del medi ambient i la seguretat de les persones i dels béns.

Redacció de Projectes d'Activitats per tramitar el permís d'obertura de diferents establiments (bars, restaurants, comerços, espectacles,....) quan s'han encarregat projecte i direcció de les obres d'aquests establiments.

Documentació:
- Estudi d'impacte ambiental del projecte.
- Projecte bàsic.
- Documentació preceptiva sobre accidents greus.
- Informe urbanístic de l'ajuntament.
- Característiques del sòl.
- Designació tècnic responsable de l'execució del projecte.
- Declaració de les dades que gaudeixen de confidencialitat.
- Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o per legislació sectorial aplicable a l'activitat.

CEE CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA


Gestió completa (Visita a l'immoble, presa de dades, certificació, tràmits amb l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i lliurament al client de l'Etiqueta Energètica).

QUÈ ÉS?
La Certificació d'Eficiència Energètica és el procés pel qual s'atorga una qualificació energètica a un edifici, és a dir, un càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica de l'edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. La CEE proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient, segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

QUI NECESSITA LA CERTIFICACIÓ CEE?
Bàsicament, promotors d'edificis de nova construcció; propietaris d'edificis o unitats d'aquests que es vulguin vendre o llogar; i a administracions públiques que ocupin edificis amb una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

︎ INFORMACIÓ GENCAT

CÈDULES D'HABITABILITAT DE SEGONA OCUPACIÓ


Gestió completa (Visita a l'immoble, presa de dades, tràmits amb el Col.legi Professional i la Generalitat de Catalunya i lliurament al client).

QUÈ ÉS?
La Cèdula d'Habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

QUI NECESSITA LA CÈDULA?
La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

︎ INFORMACIÓ GENCAT


© GÜELLBARÓ arquitectura 2022 - Tots els drets reservats